Добре дошли!
Във фирма “ТЕРМОТЕХНИКА” АД е въведена система на управление на качеството
по ISO 9001-2000. Основен технологичен процес в нашето производство е заваръчният.
Всички заваръчни процеси се извършват по одобрени процедури от нотифициран орган и
заварчици, притежаващи сертификати, по стандарт EN 287 и EN 15614-1.


“ТЕРМОТЕХНИКА” АД е вписана в регистъра на Държавна аген-
ция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи
дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръ-
жения с повишена опастност, с регистрационен №ПД-129 като
лице, което извършва поддържане и ремонтиране на:

1. Парни и водогрейни котли;

2. Съдове, работещи под налягане до 5 Мра;

3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;

4. Стоманени газови съоръжения и инсталации за природен газ
или втечнени въглеродни газове с работно налягане до 1,6 Мра;

Дружеството има разработен ред от съоръжения, които са сертифицирани по Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствиетона съдове, работещи под налягане и РЕД 97/23/ЕС.
Производство Продукти За нас Сертификати Презентации Клиенти За контакти
Copyright 2011, Термотехника АД. Всички права запазени.
Дизайн и разработка: ЕKONT-M, OOД